TRAININGEN
INTERN REGLEMENT
AANGIFTE ONGEVAL

INTERN REGLEMENT

De ouders moeten te allen tijde beseffen dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding.
Het belangrijkste is dat de spelers bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als persoon.

 • Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling tussen de ouders en de Technische staf. Kritiek formuleren is gemakkelijk, maar laat deze opbouwend zijn en breng deze tot bij de juiste personen. Het luidkeels en ongepast uiten van andere visies, zal niet getolereerd worden. Bespreek meningsverschillen discreet met de trainer of de coördinator.
 • De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier te supporteren voor alle jeugdspelers van de ploeg (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …).
 • Steun uw jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard ! Ouders zijn geen trainers en dus kan coachen alleen van een trainer komen. Het betreden van de velden is voor de ouders verboden.
 • Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de club in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang ontzegd worden. Dit kan zelfs gevolgen hebben op het lidmaatschap van de speler zelf.
 • De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.
 • Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen en andere groepsactiviteiten waarvoor de spelers een financiële bijdrage moeten leveren, gebeurt altijd na contact met de technische staf. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders. Uiteraard mogen deze activiteiten niet in conflict zijn met trainingen of wedstrijden of andere clubactiviteiten.
 • In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het Jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen.
 • Enkel ouders van de ploegen U6 en U7 worden toegelaten in de kleedkamers.
 • Voor de ploegen U6 en U7 zijn er, conform de verkeerswetgeving, kinderzitjes voorzien voor de jeugdspelers. De respectievelijke trainers en jeugdafgevaardigden zullen met de ouders die rijden afspreken dat de zitjes effectief gebruikt worden !

Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

GOUDEN PARTNERS